Leverings- og betalingsvilkår

Standard leverings- og betalingsvilkår fra LFL AS org.nr.989148559

 

 1. Anvendelsesområder:
  Disse salgsbetingelsene gjelder for vareleveranser fra LFL AS i den utstrekning det ikke er inngått andre skriftlige avtaler eller vilkår.
 1. Tilbuder:
  Skriftlige tilbud gjelder i 30 dagers fra tilbudets dato.
 1. Priser:
  Alle priser er eksl.mva. og eventuelle miljøgebyrer.
 1. Ordrebekreftelser:
  Alle bestillinger skjer med påfølgende ordrebekreftelse om pris og leveringstid fra LFL AS.
 1. Leveringsbetingelser:
  Alle leveranser er beregnet EXW- Haugesund dersom ikke annet er skriftlig avtalt.
 1. Retur av varer:
  Eventuell retur av varer skal avtales. Retur godtas kun for standard lagerførte varer. Det beregnes 12% returomkostninger pluss direkte fraktkostnader.
 1. Leveringstid:
  Alle leveringstider er å forstå levert fra Haugesund dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen skyldes kjøper eller kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har  herredømme over, herunder forsinkelser fra underleverandør, råvaretilfærsel, transportforsinkelser, force majoure og lignende.
 1. Betalingsbetingelser:
  Leveransen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato dersom ikke annen er skriftlig avtalt. Dersom betaling ikke er mottatt på LFL AS sin konto ved forfall, påløper forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldende sats for forsinkelserenter. Jfr. Lov om morerenter.
 1. Reklamasjoner:
  Reklamasjoner som følge av feil levering, enten antall og eller feil vare, skal fremsettes straks og senest innen 5 virkedager etter mottak av varen/leveransen. Dersom kjøper påberoper seg feil og/eller mangler må han straks etter han har oppdaget feilen eller burde ha oppdaget feilen, reklamere skriftlig til LFL AS. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde større del av betalingen enn den verdi som mangelen representerer. Kjøpers rett til reklamasjon faller bort 1 år etter levering. Ved feil eller mangler som LFL AS svarer for, har LFL AS rett til å foreta omlevering eller utbedre feilen. Varer med feil eller mangler erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av LFL AS.
 1. Ansvar:
  LFL AS kan ikke i noe tilfelle bli erstatningsansvarlig for større beløp en den leverte leveransen. LFL AS er ikke ansvarlig for konsekvensskader, driftstap, taps fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap oppstått ved bruk av de solgte varer. Ved leveranser i samsvar med spesifikasjoner fremlagt av kunden, er kunden ansvarlig for at dette ikke er i strid med patenter, varemerker eller andre rettigheter.
 1. Tvister og verneting:
  Alle eventuelle uoverenstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med leveranser og denne avtale skal først søkes løst ved forhandlinger. Dersom dette ikke fører frem avgjøres tvisten etter norsk rett. Som verneting vedtas LFL AS sitt forretningssted.

 

Haugesund 01.01.2009
LFL AS, 5538 Haugesund. Tlf.9118807, E-post: postmaster@byggeartikler.no  www.byggeartikler.no